DiDimessage "Đốt đi Sau khi Đọc", Bảo vệ Quyền Riêng tư của Bạn

04-12


Trong thi đi thông tin, thông tin chính là li nhun. Phi tha nhn rng Internet m và toàn din cũng đã mang li nhiu ri ro v bo mt như rò r thông tin và l quyn riêng tư, đng thi thu hp khong cách gia mi người. Đ đi phó vi hin tượng này, DidiMessage đã ra đi.


DiDimessage (viết tt là DiDi) hi t nhng tinh hoa k thut toàn cu đ to ra mt phn mm trò chuyn an toàn da trên công ngh mã hóa blockchain, hướng đến mc tiêu bo mt thông tin và d liu ca người dùng.

Kho d liu phân tán, tính minh bch và kh năng chng xâm nhp cao ca công ngh blockchain được hưởng li nh bn cht "phi tp trung" ca nó. Blockchain có kh năng chng xâm nhp 100% và blockchain phân tán luôn có mã ngun m và minh bch, điu này làm cho công ngh blockchain tr thành “c máy uy tín” trên Internet mà mi người đt nhiu hy vng vào và ti đa hóa bo mt thông tin và d liu ca người dùng!


Trong thi đi tài sn k thut s, đi vi người dùng, bo mt thông tin là cách tt nht đ bo v tài sn! Đ bo v thông tin, DiDi chn dùng phương pháp khóa bí mt. Mi người dùng mi ca DiDi s nhn được mt khóa bí mt duy nht, và ch có khóa tương ng mi có th m khóa ni dung tin nhn tương ng. Phương pháp này đm bo rng quyn riêng tư thông tin luôn được bo v.


Khóa s dng công ngh mã hóa và công ngh mã hóa đến t các thut toán. DiDi s dng thut toán mã hóa không đi xng, yêu cu mt cp khóa công khai và khóa riêng. Didi s dng thut toán mã hóa RSA 2048-bit c đin, cùng vi lõi khóa Diffie - Hellman. Nh sc mnh thut toán phc tp này, thông tin được mã hóa bi khóa công khai phi được gii mã bng khóa riêng ca người dùng đ đm bo mc đ cao nht rng thông tin s không b rò r. Ngoài ra, DIDI cũng có th cung cp chc năng ch ký đin t đ các tài liu đin t có th được ký như th trên giy.

Còn nữa, Bên cnh thut toán, Didi còn s dng thêm mt lp mã hóa đu cui (E2E). Trong công ngh blockchain, mã hóa đu cui được thiết kế đ mã hóa và gii mã d liu được truyn gia nút ngun và nút đích, vi chc năng chng b khóa và bo mt ca d liu mnh m s không b phá hy bi bt kỳ s b khóa bt hp pháp nào nút trung gian. Tt c d liu DiDi được mã hóa bng công ngh blockchain thông qua khóa cá nhân tương ng do người dùng ca nn tng to ra và sau đó được gi đi. chế đ này, ni dung trò chuyn ch có th được xem bi c hai bên. Trong khi các bên th ba khác - dù là nhà khai thác mng hay nhà cung cp dch v - đu không th có quyn truy cp vào nhng d liu trò chuyn này.


Do đó, khóa (key) dùng đ mã hóa và gii mã đu do người dùng kim soát, không đ li du vết trên máy ch! Didi được trin khai vi các máy ch IoT và đăng thông báo ngu nhiên trên nhiu nút trên khp thế gii, vì vy không th truy tìm ngun gc ca thông báo. Ngoài ra, ni dung trò chuyn không được phép chuyn tiếp và người dùng có th đt thi lượng tin nhn đ t đng hy, tránh rò r thông tin, to ra kh năng "đt đi sau khi đc" đ bo v an ninh riêng tư ca bn.

DiDi tha hưởng các công ngh tiên tiến như thut toán mã hóa blockchain, kết ni đim-đim, đng thun thông minh và kh năng phân phi. Ngoài vic phát trin các ng dng xã hi, Đii cũng phát trin ng dng sinh thái như các chc năng thanh toán tích hp, sàn giao dch phi tp trung, đu tư đnh lượng, ví blockchain HD và thanh toán bên th ba đ xây dng mt h thng dch v nn kinh tế k thut s tích hp, không ch đm bo an ninh d liu mc đ cao nht mà còn cung cp cho người dùng s tin li trong kh năng có th.


DiDimessage - vi công ngh thut toán blockchain khoa hc và mi nht - luôn n lc xây dng mt nn tng dch v cho đi sng kinh tế k thut s toàn cu. DiDiMessage có th được ví như mt bc tường st luôn n lc loi b khng hong rò r thông tin người dùng, đm bo an toàn thông tin và cung cp các gii pháp bo mt thông tin khoa hc và uy tín nht cho người dùng toàn cu.Công ty: DiDimessage

Gửi email tới : affiliate@didimessage.com

Web: https://didimessage.com/

Twitter: https://twitter.com/DiDimessage/status/1381511130401570816

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=waM-9p3_MVQ


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ các phương tiện khác. Mục đích của việc in lại là để truyền tải thêm thông tin. Điều đó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của nó và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tất cả tài nguyên trên trang web này được thu thập trên Internet. Mục đích chia sẻ chỉ dành cho việc học và tham khảo của mọi người. Nếu có vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi.